REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Techniczni.org

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Techniczni.org dostępnego pod adresem https://www.techniczni.org, w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Aktualna treść regulaminu obowiązuje od dnia 02-02-2024r.

1. SERWIS INTERNETOWY

1.1. Serwis internetowy Techniczni.org dostępny pod adresem: https://www.techniczni.org jest prowadzony przez InnoRRise z siedzibą w Tarnowskie Góry ul Sienkiewicza 49, pod numerem NIP: 4980193612, REGON:241350153.

1.2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z serwisem internetowym, możesz kontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@techniczni.org, lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: InnoRRise Tarnowskie Góry ul Sienkiewicza 49. InnoRRise jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

2. DEFINICJE

2.1. Certyfikacja – usługa dostępna przy zakupie niektórych Kursów On-line polegająca na wystawieniu certyfikatu Użytkownikowi poświadczającego ukończenie danego Kursu On-line.

2.2. Certyfikat – zaświadczenie u uzyskaniu Certyfikacji.

2.3. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dostępnych Kursach On-line, a także inne informacje związane z korzystaniem z Serwisu.

2.4. Kurs On-line – kurs dostępny za pośrednictwem Serwisu zawierający nagrania wideo oraz inne materiały związane z danym kursem. Jest on udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem jego Konta założonego w Serwisie. Nie ma możliwości pobrania kursu na urządzenie Użytkownika.

2.5. Produkt – dostępny w Serwisie produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.7. Serwis – serwis internetowy Techniczni.org dostępny pod adresem: https://www.techniczni.org

2.8. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron, w szczególności wypadek, pożar, zalanie, powódź, strajk, stan wojenny, stan wyjątkowy.

2.9. Umowa – umowa dostępu do Produktu lub Produktów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

2.10. Usługodawca – InnoRRise z siedzibą w Tarnowskie Góry ul Sienkiewicza 49, pod numerem NIP: 4980193612, REGON:241350153.

2.11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z Serwisu.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy dostępu do Produktu lub Produktów z Usługodawcą.

2.13 Subskrypcja – Umowa zawierana przez Klienta z InnoRRise z wykorzystaniem metody płatności cyklicznej.

2.14 Płatności cykliczne – polegają na cyklicznym obciążaniu karty płatniczej. Pozwala to na wyeliminowanie konieczności podawania numeru karty przy każdej płatności.  To sposób dokonania przez Klienta zapłaty za produkt lub usługę, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z karty płatniczej Klienta kwoty należności za Usługę lub Produkt. Warunki dokonywania Płatności cyklicznych określa Regulamin.

2.15 Treści cyfrowe – treściami cyfrowymi są „dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków”. Treści cyfrowe obejmują m.in. programy komputerowe o charakterze użytkowym przeznaczone do zastosowania we wszelkich urządzeniach elektronicznych jak np. komputery, laptopy , telefony, smartfony, konsole do gier, samochody. Do omawianej kategorii zalicza się również treści wizualne, audio, audiowizualne i inne, mające formę zdematerializowaną. W definicji tej mieszczą się także Kursy-Online.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi na rzecz Użytkowników w zakresie: a) dostarczania treści cyfrowych (kursy on-line, e-booki, itp.)b) dostępu do materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych z tematyką Serwisu, c) utworzenia i prowadzenia Konta, d) subskrypcji newslettera.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. WARUNKI TECHNICZNE

4.1.1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej w najnowszej dostępnej wersji, a także aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4.1.2. Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik powinno posiadać co najmniej oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie obrazu i dźwięku za pośrednictwem odtwarzacza video zamieszczonego na stronie.

4.1.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie oraz utracone korzyści, wynikające z przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.

4.1.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerw w pracy Serwisu niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować na stronie Serwisu o planowanych przerwach lub utrudnieniach w funkcjonowaniu Serwisu.

4.2. KONTO

4.2.1. Z Zastrzeżeniem pkt 4.2.2., korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i założeniu Konta.

4.2.2. Przeglądanie produktów dostępnych w Serwisie oraz dostęp do materiałów nieodpłatnych nie wymaga zakładania Konta.

4.2.3. Podczas zakładania Konta (rejestracji) Użytkownik powinien uzupełnić pola oznaczone jako „wymagane” oraz zaakceptować treść Regulaminu. Uzupełnienie wskazanych danych oraz akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak niedokonanie tych czynności będzie skutkowało niemożliwością skorzystania z Serwisu.

4.2.4. Usługa utworzenia Konta i jego prowadzenia jest nieodpłatna.

4.2.5. Użytkownik może dodać na swoim Koncie swoje zdjęcie. Dodanie zdjęcia jest dobrowolne. Brak dodania zdjęcia nie wypływa na możliwość korzystania z Konta w pełnym zakresie. W przypadku dodania zdjęcia profilowego przez Użytkownika, zdjęcie to będzie widoczne publicznie (na stronie Serwisu) przy wystawionej przez Użytkownika opinii. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego zdjęcie było widoczne publicznie przy opinii, powinien usunąć swoje zdjęcie profilowe z Konta.

4.2.6. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto z Serwisu. Konsekwencją tego jest brak dostępu do informacji oraz danych dostępnych wcześniej za pośrednictwem Konta. Jeżeli Użytkownik chce zachować dane zgromadzone na Koncie, przed jego usunięciem może dokonać eksportu danych z Konta korzystając z funkcji data export dostępnej w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta eksport danych nie będzie możliwy.

4.2.7. Założenie Konta wiąże się z przesyłaniem przez Usługodawcę powiadomień na adres e-mail wskazany przez Użytkownika dotyczących Konta, Produktów zakupionych przez Użytkownika, aktywności na forum przypisanym do tych Produktów, korespondencji z trenerem oraz innych związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie. Powiadomienia nie stanowią przesyłania informacji handlowych. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać powiadomień na adres e-mail to może tę funkcję wyłączyć na swoim Koncie korzystając z ustawień prywatności. W takiej sytuacji powiadomienia będą dostępne wyłącznie po zalogowaniu się na Konto.

4.2.8. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień, w tym nie nadużywać swoich praw. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.

4.2.9. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Usługodawcy.

4.2.10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, związanego z korzystaniem z Konta, po uprzednim upomnieniu Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Konta w pełnym zakresie lub tylko do niektórych funkcji Konta, na czas nie dłuższy niż 14 dni. Usługodawca we własnym zakresie podejmuje decyzję o zakresie zablokowania Konta Użytkownika biorąc pod uwagę rodzaj oraz sposób naruszenia Regulaminu, a także częstotliwość naruszeń dokonywanych przez danego Użytkownika.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

5.1. W celu złożenia Zamówienia należy założyć Konto (lub się do niego zalogować), wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). Następnie należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz danych koniecznych do wystawienia faktury, jeśli Użytkownik zgłasza potrzebę otrzymania faktury. Na koniec należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz dokonać opłaty za Zamówienie.

5.2 Użytkownik świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienie od umowy z chwilą dostarczenia treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności zgodnie z punktem 8.1 regulaminu.

6. SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ

6.1. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Serwisie zgodnie z pkt 5.1. Regulaminu.

6.2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Użytkownikiem a Usługodawcą.

6.3. W przypadku wyboru przez Użytkownika: płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

6.4. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem bankowym zapłata ceny powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia nieopłacone w tym terminie zostaną anulowane przez Usługodawcę.

6.5. Dostarczenie produktu następuje poprzez udzielenie dostępu do niego w Serwisie za pośrednictwem Konta Użytkownika (produkt w postaci treści cyfrowej) niezwłocznie (nie później niż w przeciągu 24 godzin) po uznaniu rachunku bankowego Użytkownika.

7. PRODUKTY

7.1. Produkty dostępne w Serwisie to Kursy On-line. Szczegółowy opis każdego z Kursów On-line znajduje się na stronie Serwisu w miejscu, gdzie dany Kurs On-line jest prezentowany.

7.2. Czas dostępu do Kursów On-line jest wskazany przy każdym Kursie On-line prezentowanym z Serwisie. Określenie, iż czas dostępu jest „nielimitowany” lub inne równoznaczne, oznacza, iż Użytkownik otrzyma dostęp do Kursu On-line na czas nieokreślony z zastrzeżeniem postanowień pkt 11 Regulaminu.

7.3. W przypadku skorzystania z niektórych Kursów On-line możliwe jest uzyskanie Certyfikacji. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje możliwości Certyfikacji.

7.4. Wykupując dostęp do Kursu On-line Użytkownik otrzymuje wraz z Kursem On-line opiekę trenerską rozumianą jako możliwość kontaktu z autorem Kursu On-line poprzez formularz kontaktowy oraz pocztę e-mail (jeżeli autor udostępnił adres pocztowy). Opieka trenerska obejmuje również sprawdzanie testów przypisanych do lekcji oraz ich recenzję. Użytkownicy mają również możliwość umieszczania komentarzy pod każdą lekcją oraz zadawania pytań poprzez forum czy grupę przypisaną do każdego Kursu On-line. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również rozwiązywanie problemów zdalnie poprzez komunikator, który pozwala na przejęcie kontroli nad ekranem Użytkownika i rozwiązanie problemu „na żywo” na jego urządzeniu. W takich przypadkach Użytkownik musi wyrazić zgodę na taką procedurę oraz umówić się indywidualnie z trenerem na taką sesję.

7.5. Opieka trenerska dotyczy wyłącznie tematyki danego Kursu On-line. Trenerzy nie są zobowiązani do udzielania informacji wykraczających poza zakres tematyczny danego Kursu On-line.

7.6. Wykupując dostęp do kursów na żywo uczestnik akceptuje, że a) w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnik zostanie obciążony pełnym kosztem uczestnictwa. b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany wydarzenia, w przypadku utrudnień organizacyjnych. c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych w szkoleniu. d) Wydarzenie będzie rejestrowane. Uczestnicy decydując się na udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku.

7.7. Użytkownik wykupując dostęp do Kursu On-line otrzymuje również dostęp do korzystania z forum wraz z innymi Użytkownikami, którzy wykupili dostęp do tego Kursu On-line oraz trenerem. Forum służy do wymiany informacji na temat związany w Kursem On-line oraz komunikacji z trenerem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika na forum treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających, wulgarnych lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie Usługodawca ma prawo moderowania (usuwania) treści zamieszczanych na forum.

7.8. Produkty oraz ich elementy stanowią przedmiot praw własności intelektualnej i w tym zakresie podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik może korzystać z Produktów wyłącznie do celów własnej nauki. Użytkownik nie może udostępniać Produktów innym osobom, w szczególności nie może ich rozpowszechniać, powielać, modyfikować, użyczać, wynajmować, wykorzystywać w celach komercyjnych. Zakup jednego Produktu oznacza, iż tylko jeden Użytkownik może z niego korzystać. Każda kolejna osoba, chcąca korzystać z Produktu musi dokonać jego zakupu za pośrednictwem Serwisu. Kursów On-linie nie można pobierać na urządzenie Użytkownika, nagrywać, w tym za pośrednictwem programów pozwalających na nagrywanie ekranu, kopiować czy zapisywać lub utrwalać w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Usługodawca może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. ODSTĄPIENIE

8.1. Ze względu na charakter Produktu (produkt cyfrowy), na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Art. 38 pkt 13: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

9.2. Reklamację należy zgłosić Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: biuro@techniczni.org, lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: InnoRRise 42-600 Tarnowskie Góry ul Sienkiewiczas 49.

9.3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.

9.4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana do Użytkownika w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, lub pisemnie na wskazany adres do doręczeń Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.

9.5. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

9.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

10. CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI

10.1. Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usług jest określone przy każdym z dostępnych Produktów prezentowanych na stronie Serwisu. Skorzystanie z odpłatnej usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu przewiduje wyraźne potwierdzenie, że jej realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

10.2. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami netto.

10.3. W zależności od wyboru Użytkownika zapłata ceny może być dokonana: a) za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, b) za pośrednictwem systemu płatności online PayPal, c) za pośrednictwem systemu płatności Paynow, d) za pośrednictwem karty Visa / Mastercard, Stripec) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu (przelew bankowy).

11. PŁATNOŚCI CYKLICZNE

11.1. Zakup Produktu Subskrypcyjnego przez stronę Techniczni.org z Płatnością cykliczną jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na obciążenie karty Klienta przez Płatności cykliczne.

11.2 Produkty subskrypcyjne, oparte o płatności cykliczne w swoim opisie posiadają informację o kwocie subskrypcji oraz czasie jej trwania.

11.3 Klient zawierając umowę poprzez zakup produktu subskrypcyjnego z InnoRRise wyraża zgodę na cykliczne, pobieranie przez Operatora Płatności (Stripe) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości danego produktu subskrypcyjnego. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności zgodnie z częstotliwością podaną przy cenie produktu podczas składania zamówienia.

11.4 Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (Stripe ). Stripe pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz InnoRRise. Zwracany podczas płatności z InnoRRise, Token zawiera zaszyfrowany przez Stripe, maskowany numer karty oraz datę ważności, przez co Leadership Center Sp. z o.o. nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.

11.5 Aby anulować pobieranie płatności cyklicznej i anulować subskrybcję, należy po zalogowaniu się na konto przejść do sekcji w profilu Zamówienia -> Subskrybcje i tam wybrać opcję anulowania lub edycji subskrybcji.

11.6 W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@techniczni.org

11.7 Rezygnacja z Płatności cyklicznych może nastąpić w każdym momencie i na każde żądanie Klienta. Subskrypcja wygasa po ostatnim, opłaconym dniu danego okresu subskrypcji.

11.8 Transakcje w ramach subskrypcji, płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji użytkownika w serwisie sprzedającego.

11.9 W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, Stripe ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Sprzedający podejmie działania zmierzające do ustalenia z Klientem problemów z obciążeniem karty. Subskrypcja wraz z Płatnością cykliczną wygasa po ostatnim, opłaconym dniu danego okresu subskrypcji.

11.10 Zmiana terminów oraz wysokość pobieranych opłat, zmiana sposobu obliczania opłaty wymaga ponownego uzyskania zgody Klienta na realizację Płatności cyklicznych według nowych warunków.

11.11 Dokładny czas trwania subskrypcji oraz ich ceny znajdują się w opisach produktów.

11.12 W niektórych przypadkach możliwy jest zakup subskrybcji z okresem testowym o określonej długości. W takim przypadku pierwsza płatność zostanie zrealizowana dopiero po upływie okresu testowego a następne płatności będą pobierane zgodnie z harmonogramem bazowym subskrybcji.

11. CZAS ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

11.1. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu przez czas nieoznaczony, chyba że z opisu Produktu wynika, iż Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.

11.2. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu z ważnych przyczyn, do których należy zaliczyć zawieszenie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości, trudna sytuacja finansowa Usługodawcy.

11.3. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Użytkownika na co najmniej 90 dni przed o planowanym zakończeniu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

11.4. Usługodawca zamieści informację o planowanym terminie zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej Serwisu: www.techniczni.org. Jednocześnie Usługodawca poinformuje o tym każdego z Użytkowników (tj. każdą osobę, która jest Użytkownikiem w dniu zamieszczenia tej informacji na stronie Serwisu) za pośrednictwem powiadomienia na Koncie Użytkownika.

11.5. Umowy zawarte na czas określony dłuższy niż 90 dni będą wykonywane przez Usługodawcę przez cały okres obowiązywania, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu przy ewentualnym obowiązku dokonania zwrotu części ceny za daną usługę i skróceniu okresu obowiązywania Umowy.

12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

13. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu Techniczni.org dostępnym na stronie: https://www.techniczni.org/polityka-prywatnosci-serwisu

14. ZMIANY REGULAMINU

14.1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

14.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany zasad świadczenia usług, które jednak nie mogą być mniej korzystne dla Użytkowników niż te wynikające z poprzedniej wersji Regulaminu.

14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

14.4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca zamieści nową treść Regulaminu na stronie internetowej Serwisu: www.techniczni.org, wraz z ogłoszeniem o dokonaniu tej zmiany. Jednocześnie Usługodawca poinformuje o zmianie Regulaminu każdego z Użytkowników (tj. każdą osobę, która jest Użytkownikiem w dniu zmiany Regulaminu) wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany podczas rejestracji Konta wraz z doręczeniem nowej wersji Regulaminu.

 

 

 

 

TECHNICZNI.ORG